Leituras Animadas – Tanto, Tanto

Livro Tanto, Tanto!
Autora: Trish Cooke
Ilustração: Helen Oxenbury
Editora: The Poets and Dragons Society